JLabs grossistprogramvillkor

Detta försäljningsavtal ("avtalet") ingås och ingås denna dag, dag, månad, år, av och mellan PEAG LLC DBA JLab Audio., ("JLab") och återförsäljarföretagsnamn ("återförsäljare"), som fungerar från eller med sin huvudsakliga verksamhetsplats på Reseller Main Business Address.

1. Definitioner

"Återförsäljare", i detta avtals syfte, ska definieras som en individ, ett företag, ett partnerskap eller någon annan enhet eller något dotterbolag eller filial som önskar köpa från JLab vissa elektroniska ljud eller andra produkter ("JLab Products") .

2. Bekräftelse

Återförsäljaren samtycker till att följa "Regler för återförsäljning" nedan hela tiden medan detta avtal gäller. Återförsäljaren samtycker till att underlåtenhet att följa "reglerna för återförsäljning" kommer att leda till att återförsäljarens rätt att köpa och återförsälja JLab Products upphör.

3. Regler för återförsäljning

Följande regler gäller för återförsäljare under avtalets löptid. Återförsäljaren samtycker till att ha läst, förstått, erkänt och accepterat alla följande regler:

A) Intellektuell egendom - Alla produktnamn, varumärken, patent, teknik, bilder och annan immateriell egendom som tillhör JLab. JLab kommer att tillhandahålla befrielse till återförsäljaren att använda märkena efter godkännande.

B) Marknadsföringsmaterial - För marknadsföring och försäljning av JLab-produkter använder återförsäljaren endast produktbilder, produktspecifikationer och funktioner och avsedda produktanvändningar som tillhandahålls av JLab eller i produktuppdateringar som levereras direkt av JLab.

C) Rätt till revision - WEB:Återförsäljaren samtycker till att JLab har rätt att när som helst granska något av återförsäljarens marknadsföringsmaterial, webbplatser, webbsidor, listor över webbutiker och produktmeddelanden angående JLab-produkter, och återförsäljaren samtycker till att acceptera och införa ändringar, revideringar och / eller modifieringar som gjorts av JLab antingen muntligt eller skriftligt inom 48 öppettider efter det att JLab meddelar återförsäljaren om ändringarna som ska göras. JLab kommer att försöka tillgodose rimliga förseningar av återförsäljaren när de gör ändringar om ändringarna är obetydliga och så länge materialet som ska ändras inte skadar JLab eller JLabs verksamhet. SKRIVA UT: Återförsäljaren samtycker till att JLab har rätt att när som helst granska något av återförsäljarens marknadsföringsmaterial, kataloger, mailare etc. Återförsäljaren samtycker till att acceptera och införa alla ändringar, revideringar och / eller ändringar som gjorts av JLab antingen muntligt eller skriftligt i nästa tryckning av nämnda material.

D) Betalningsvillkor - Alla fakturor ska betalas i sin helhet innan varorna skickas via onlineportalen och betalas med kreditkort.

E) Uppsägning- Återförsäljaren samtycker till att JLab förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal när som helst och av någon anledning inom 30 dagar. Återförsäljaren samtycker till att om någon av parterna säger upp detta avtal av någon anledning, ska detta avtal förbli i kraft eftersom det gäller återförsäljaren tills återförsäljaren har sålt alla sina återstående JLab-produkter.

F) Försäljning av enstaka objekt - Återförsäljare får endast marknadsföra och prisla JLab Products som enstaka enheter, med 1 (ett) pris för 1 (en) produkt. Till exempel får återförsäljare inte erbjuda ett specialpris för 2 (två) eller fler av några JLab-produkter eller kombination av JLab-produkter, om inte JLab i förväg skriftligt godkänner det.

G) Endast detaljhandel - Återförsäljaren får varken grossist eller distribuera någon JLab-produkt till någon annan återförsäljare. Återförsäljaren får endast sälja JLab Products via detaljhandeln till slutkunden på en fysisk plats för tegel och murbruk.

H) återförsäljarmarknad - Återförsäljare KAN INTE under några omständigheter eller när som helst under det företagsnamn som anges i detta avtal eller under eller genom något annat företag sälja någon JLab-produkt på någon online återförsäljarmarknad, inklusive men inte exklusivt för eBay, Amazon och Walmart. Om återförsäljaren bryter mot denna regel, kommer JLab att meddela återförsäljaren och återförsäljaren samtycker till att omedelbart betala en påföljd på $ 10,000 till JLab Audio per lista över överträdelser för varje objekt som är till salu.

I) Andra online-auktionssajter - Återförsäljare får endast lista, marknadsföra, auktionera eller sälja JLab-produkter på onlineauktion eller marknadsplatser med förut skriftligt tillstånd från JLab och till ett startpris som inte är mindre än "Minsta detaljhandelspris" som anges i "Minsta detaljhandelspris Struktur "specificerad av JLab i detta avtal.

J) Prissättning - Återförsäljaren samtycker till att alltid hålla fast vid detaljhandelsprisstrukturen för alla JLab-produkter enligt JLab. Återförsäljaren får inte i något fall sälja JLab-produkter för mindre än "Minimerad annonserat pris" som anges i "Konfidentiell grossistpriser" som specificeras av JLab eller som anges skriftligen av JLab. Ändringar eller skillnader i minimipriserna som anges nedan och som inträffar på www.jlabaudio.com, i JLab-marknadsföring eller av andra återförsäljare utgör inte förändringar i "Minsta annonserade priser" som anges i "Konfidentiell grossistpriser".

K) "Minsta annonserade priser" - som fastställts av JLab för alla verksamheter som återförsäljaren bedriver anges i vårt konfidentiella prisblad och måste följas vid alla tidpunkter.

L) Konfidentiell information - All information som delas med återförsäljaren av JLab, inklusive detta avtal, priser, prislistor, framtida produktmeddelanden och annan information som anges som konfidentiell av JLab ska inte lämnas ut av återförsäljare till någon part utanför återförsäljarens företag.

M) Returnerar - Returpolicyn för alla beställningar som görs av återförsäljaren ska vara 30 dagar från orderdatumet. Acceptabla skäl för retur ska begränsas till defekta produkter eller felaktigt uppfyllda beställningar. Om varor återlämnas i oöppnat originalskick utan skador på förpackningen återbetalas återförsäljarens inköpspris minus all frakt-, bearbetnings- och uppfyllande avgifter.

N) Frakt - Om inte ett budkonto (dvs. FedEx eller UPS) tillhandahålls av återförsäljaren, kommer fraktkostnaderna att beräknas av JLab Audio och läggas till i alla beställningar. Dessa kostnader kommer att anges tydligt på alla fakturor. Om ett kurirkontonummer som angivits av återförsäljaren av något skäl är felaktigt eller inte täcker försändelsen, är alla återförsäljarnas ansvar för återföring av bud. Om varor skickas separat på grund av lagerbeställning, debiteras alla fraktkostnader till kunden. Återförsäljaren håller JLab Audio befriad från allt ansvar för förseningar för att uppfylla dem.

O) Priser kan ändras - Rabatterade priser baserade på kvantitet gäller endast för beställningar av samma eller större kvantitet. Alla angivna priser kan ändras när som helst efter skriftlig anmälan till återförsäljaren. Prisändringar kommer att gälla för alla beställningar som görs efter anmälan, inklusive beställningar som ännu inte har fakturerats.

4. Webbplatspolicyer

Alla andra affärsvillkor mellan JLab och återförsäljare som inte specificeras i detta avtal ska definieras på www.JLabAudio.com. JLab förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera nya villkor online.

5. Termin

Den ursprungliga perioden för detta avtal ska börja den dag som anges i detta avtal och ska förbli giltig och i kraft tills den sägs upp av någon av parterna, utom enligt vad som anges ovan i artikel 3E.

6. Uppdrag

Detta avtal kan inte tilldelas helt eller delvis av återförsäljaren utan skriftligt tillstånd från JLab. Varje försök att tilldela det utan tillstånd från JLab ska anses vara ett brott mot detta avtal av återförsäljare och JLab har rätt att omedelbart säga upp detta avtal. JLab kan dock när som helst tilldela alla sina rättigheter, skyldigheter och skyldigheter, till exempel när det gäller omstrukturering av företag.

7. Tillämplig lag

Detta avtal är föremål för tillämpliga federala lagar, federala eller statliga taxor, om sådana, och lagarna i delstaten Kalifornien. Alla talan mot JLab måste väckas i San Diego County, Kalifornien.

8. Godkännande:

Jag erkänner att jag har befogenhet att ingå detta avtal på uppdrag av återförsäljarnas företagsnamn ("Återförsäljare") och har granskat och förstå det och samtycker till att följa dess villkor.